top of page

จิตอาสา พี่เลี้ยงเต่าทะเล


เอาใจ และแรงกาย ช่วยเต่าทะเลให้อยู่รอดต่อไป

  • 1 ชม
  • 100 บาทไทย
  • ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล เกาะทะลุ

คำบรรยายบริการ

ที่เกาะทะลุมีเต่าขึ้นวางไข่ทุกปี ปีละหลาย ๆ แม่ เราจึงสร้างศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลเพื่อดูแลลูกเต่าที่เพิ่งฟักจากไข่ ให้อยู่รอด แข็งแรง เพื่อรอวันพร้อมที่จะปล่อยกลับออกสู่ทะเล ทุก ๆ วัน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ต้องทำงานหนักในการดูแลเต่า และเราอยากให้เพื่อน ๆ มาช่วยกันทำภารกิจนี้ ทุกคนจะได้ทำความสะอาดบ้านเต่า ขัดกระดองเต่า(เพื่อให้น้อง ๆ แข็งแรง เจริญอาหาร และโตเร็ว) และให้อาหารเต่า ซึ่งเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะมีคุณค่ามากกว่าการปล่อยเต่าเป็นไหนๆ ค่าร่วมกิจกรรม 200 บาท จะเป็นเงินบริจาคเข้ามูลนิธิ เพื่อใช้ในการดูแลธรรมชาติและอนุรักษ์เต่าทะเล โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับหนังสือ The Journey with Sea Turtles พร้อมตราประทับที่ระลึก


รอบบริการที่จะเกิดขึ้น


bottom of page